Tuesday, February 17, 2015

Chính phủ Trần Trọng Kim – Chính phủ đầu tiên của nước VN độc lập

Chính phủ Trần Trọng Kim. Ảnh Google


Chính phủ Trần Trọng Kim. Ảnh Google

Sau khi vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945, Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư sáu bộ trong triều đình Huế xin từ chức. Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm dò việc thành lập chính phủ mới.
TRẦN TRỌNG KIM LẬP CHÍNH PHỦ